Actie voorwaarden

Actievoorwaarden (V1. 26-4-2018)

 • De campagne heeft een looptijd van 1 mei tot en met 30 juni 2018.
 • Om kans te maken op de weekprijs en de hoofdprijs moet u zich eenmalig inschrijven via het daartoe beschikbare inschrijfformulier.
 • Iedere koper (d.w.z. het bedrijf waarvoor de koper werkzaam is) van een actieproduct in een bepaalde actieweek, maakt kans op de weekprijs.
 • Wanneer een reseller (d.w.z. het bedrijf waarvoor de koper werkzaam is) minimaal in 4 van de 8 actieweken een actieproduct inkoopt, maakt de reseller kans op de hoofdprijs.
 • Om te profiteren van de actieproducten hoeft u zich niet in te schrijven; een inlog voor de Copaco webshop is hiervoor voldoende.
 • Iedere reseller kan gebruik maken van de beschikbare acties, tenzij er voor een specifieke actie bepaalde voorwaarden gelden. Deze worden dan duidelijk op de website vermeld.
 • Met de winnaars van de week- en hoofdprijs zal direct contact worden opgenomen.
 • Copaco behoudt haar het recht voor om te allen tijde, indien dit naar haar inzicht noodzakelijk is, deze voorwaarden tussentijds en zonder nadere berichtgeving te wijzigen. Een herziene versie van de actievoorwaarden zal op de site worden geplaatst, voorzien van een datum. Tik- en/of zetfouten zijn voorbehouden.
 • De organisator en de deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze voorwaarden.
 • Door deel te nemen aan deze campagne verklaren de deelnemers zich akkoord te bevinden met de toepassingen van de actievoorwaarden.
 • Deelname aan de campagne is vrijwillig en gratis.
 • Deelname aan deze actie staat open voor debiteuren van Copaco Nederland B.V..
 • De winnaar van de week- en/of hoofdprijzen gaan automatisch akkoord met de voorwaarden die aan de prijs verbonden zijn.
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor eventuele belastingverplichtingen, in de meest brede zin, die als gevolg van deze actie kunnen ontstaan voor de winnaars van een prijs. Iedere winnaar of haar werkgever is zelf verantwoordelijk en aansprakelijkheid voor de juiste toepassing van belastingwetgeving, waaronder loon- of inkomstenbelasting, en afdracht van belasting uit hoofde van verkregen prijzen.
 • De prijs is niet overdraagbaar en is niet inwisselbaar voor geld.
 • Indien de winnaar van de loterij niet van de prijs gebruik kan maken, bestaat er geen recht op compensatie.
 • De organisator behoudt zicht het recht een deelnemer uit te sluiten van deelname aan de lopende actie bij Copaco. Desnoods zonder opgaaf van reden.
 • Vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot deze campagne, kunt u mailen naar hupbelgiehup@copaco.com of via het contactformulier op deze website.
 • Alle auteursrechten op de inhoud van deze site, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie komen toe aan de organisator.
 • Op de promotionele actie en deze spelregels, en de geschillen die mogelijk uit dien hoofde ontstaan tussen de Copaco Nederland B.V. en de deelnemers, is Nederlands recht van toepassing. Conflicten tussen deelnemers en Copaco Nederland B.V., zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.
 • Iedere deelnemer aan de actie geeft hierbij toestemming aan de organisator en aan door hem aangewezen derden voor het gebruik in de ruimste zin des woords voor promotionele en/of andere doeleinden van de inhoud van zijn/haar inzending. Onder gebruik wordt mede verstaan alle huidige en toekomstige vormen van exploitatie van de inzending.
 • De winnaar zal geen vergoeding ontvangen voor het gebruik door Copaco Nederland B.V. van de inzending. De prijswinnaars geven hierbij toestemming voor het gebruik door Copaco Nederland B.V. van hun naam in het kader van de campagne.

Specifieke actievoorwaarden ‘Voorspel de uitslag-spel’

 • Per e-mailadres mag per wedstrijd 1 voorspelling worden gegeven. De eerst doorgegeven voorspelling is daarbij bindend. U kunt een eerdere ingegeven voorspelling dus niet aanpassen.
 • Alleen zakelijke e-mailadressen kunnen worden gebruikt.
 • U kunt tot maximaal 4 uur voor de betreffende wedstrijd uw voorspelling doorgeven.
 • Per reseller kan 1x de officiële WK2018-wedstrijdbal worden gewonnen.